החוג לסוציולוגיה

מסלול מואץ לתואר שני עבור סטודנטים מצטיינים

מסלול מואץ לתואר שני עבור סטודנטים מצטייניםתואר ראשון ושני בחמש שנים

המסלול מיועד לתלמידי תואר ראשון אשר השיגו במהלך לימודי שנה א׳ ושנה ב׳ ממוצע של 90 לפחות, ומעוניינים במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תזה( בלבד. תלמיד שיזוהה כמצטיין, יוכל ללמוד בשנה ג׳ ללימודיו שלושה קורסים מלימודי התואר השני ולא יותר מ–12 שש״ס. במידה ויתקבל התלמיד ללימודי התואר השני בשנה העוקבת,יוכרו קורסים אלה כחלק מתכנית הלימודים לתואר שני. משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ עם כתיבת תיזה יעמוד על חמש שנים והתלמיד המסיים את לימודיו בחמש שנים.

תנאים אקדמיים נוספים:

  • במהלך שנה ג׳ ללימודי התואר הראשון חייב התלמיד לסיים את חובות השמיעה לתואר הראשוןהתלמיד כתב לפחות עבודה סמינריונית אחת והשיג בה ציון של 90 לפחות.
  • התלמיד יתקבל ללימודי התואר השני בשנה ד׳ ללימודיו במעמד של תלמיד ״על תנאי",במידה ונותרה לו חובת הגשת עבודות בתואר הראשון.
  • על התלמיד להציג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של לימודי התואר השני כתנאי להמשך לימודיו לתואר שני בסמסטר ב.
  • במהלך שנה ד׳ ללימודיו ישלים התלמיד את מכסת הקורסים הנדרשת על–ידי החוג.
  • על התלמיד להגיש הצעת תזה ולקבל את אישור הוועדה החוגית לתואר שני להצעה עד תום שנה ד׳, ולא יאוחר מתחילת שנה״ל העוקבת.
  • השנה החמישית תוקדש לכתיבת עבודת התזה. עבודת התזה תוגש לשיפוט בתום השנה החמישית, הכוללת את חופשת הקיץ.

פרטים נוספים לגבי המסלול המואץ לתואר שני ניתן לקבל במזכירות החוג.

 

מרכזת לימודי תואר ראשון - שירלי דגן-מרגלית
טלפון: 04-8249643 | אימייל: sdagan@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר ראשון - חנאן שאמי חלבי
טלפון: 04-8249645 | אימייל: hhalabi3@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורט - שלומית כהן-גולן
טלפון: 04-8240995 | אימייל: scohen@univ.haifa.ac.il

מינהלנית החוג - זהבית בן-דוד
טלפון: 04-8249506 | אימייל: zperetz@univ.haifa.ac.il

חדר 7006 החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה ת.ד. 3338, מיקוד 3103301
לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

Facebook