החוג לסוציולוגיה

אוניברסיטת חיפה

הלימודים לתואר ראשון - מסלול דו-חוגי

תוכנית הלימודים

שנה א׳ (דרג 1)

מבוא לסוציולוגיה — שיעור מתוקשב, 4 שעות שבועיות סמסטריליות, 4 נקודות זכות

מבוא לסוציולוגיה — תרגיל,  2 שעות שבועיות סמסטריליות, 0 נקודות זכות

יסודות המחקר החברתי — שיעור, 4 שעות שבועיות סמסטריליות, 4 נקודות זכות

יסודות המחקר החברתי  — תרגיל, 2 שעות שבועיות סמסטריליות, 0 נקודות זכות

סטטיסטיקה לסוציולוגים א׳ — שיעור, 3 שעות שבועיות סמסטריליות, 4 נקודות זכות

סטטיסטיקה לסוציולוגים א׳ — תרגיל, 2 שעות שבועיות סמסטריליות, 0 נקודות זכות

שיטות מחקר איכותניות — שיעור, 3 שעות שבועיות סמסטריליות, 4 נקודות זכות

שיטות מחקר איכותניות — תרגיל, 2 שעות שבועיות סמסטריליות, 0 נקודות זכות

שיעור בחירה בחוג בסמסטר ב׳  4 שעות שבועיות סמסטריליות, 4 נקודות זכות

סך-הכל, 20 נקודות

 

שנה ב׳ (דרג 2)

תיאוריות סוציולוגיות — שיעור,  4 שעות שבועיות סמסטריליות, 4 נקודות זכות

תיאוריות סוציולוגיות — תרגיל, 2 שעות שבועיות סמסטריליות, 0 נקודות זכות

סטטיסטיקה לסוציולוגים ב׳ — שיעור,  3 שעות שבועיות סמסטריליות, 4 נקודות זכות

סטטיסטיקה לסוציולוגים ב׳  — תרגיל, 2 שעות שבועיות סמסטריליות, 0 נקודות זכות

סוציולוגיה של החברה הישראלית — שיעור,  3 שעות שבועיות סמסטריליות, 3 נקודות זכות

מבוא לאנתרופולוגיה — שיעור מתוקשב, 3 שעות שבועיות סמסטריליות, 3 נקודות זכות

שני שיעורי בחירה, 8 שעות שבועיות סמסטריליות, 8 נקודות זכות

סך-הכל, 42 נקודות

 

שנה ג׳ (דרג 3)

2 סמינרים מחקריים,  8 שעות שבועיות סמסטריליות, 10 נקודות זכות

שיעור בחירה בחוג,  4 שעות שבועיות סמסטריליות, 4 נקודות זכות                     

סך-הכל 56 נקודות זכות

 

שיעורי בחירה:

 • סטודנט הלומד במסלול דו־חוגי צריך ללמוד בשנה א׳ שיעור בחירה אחד (מתוך ההיצע לשנה זו) והנותר — בשנים ב׳־ג׳ (דרג 2).
 • במהלך הלימודים בחוג רשאי סטודנט ללמוד שיעור בחירה אחד בלבד לשיפור ציון.
 • כל תלמיד שנה ב’ (דו חוגי וחד חוגי) נדרש ללמוד ולסיים בהצלחה שני קורסים המוגדרים כקורסי תשתית סוציולוגיים. למשל: סוציולויגה כלכלית, סוציולוגיה פוליטית, ריבוד ואי–שיוויון, דמוגרפיה ותכנון חברתי.

 

תנאי המעבר:

תנאי מעבר לשנה ב׳ (דרג 2)

כדי לעבור לשנה ב׳ על סטודנט לסיים בממוצע 60 את הקורסים הבאים:

 • מבוא לסוציולוגיה (ציון עובר 51)
 • יסודות המחקר החברתי (ציון עובר 51)
 • שיטות מחקר איכותניות (ציון עובר 51)
 • סטטיסטיקה לסוציולוגים א׳ (ציון עובר 51)

סטודנט יוכל לעבור לשנה ב׳ על תנאי, אם עבר בציון 51 את הקורס ״מבוא לסוציולוגיה״ ושני קורסי חובה נוספים של שנה א׳. על סטודנט לחזור על קורס החובה של שנה א׳ ולסיימו בהצלחה. כמו כן, הוא לא יורשה ללמוד קורסי חובה של שנה ב׳, הממשיכים את קורס החובה, אותו לא עבר.

סטודנט שלא עבר את הקורס ״מבוא לסוציולוגיה״, יוכל ללמוד קורס זה בלבד בסמסטר א׳ של שנה ב׳. סטודנט שלא עבר שני קורסי חובה של שנה א׳, לא יורשה לעלות לשנה ב׳.

תנאי מעבר לשנה ג׳ (דרג 3)

כדי לעבור לשנה ג׳ על סטודנט  לסיים בהצלחה את הקורסים הבאים:

 • תיאוריות סוציולוגיות (ציון עובר 51)
 • סטטיסטיקה לסוציולוגים ב׳ (ציון עובר 51)
 • סוציולוגיה של החברה הישראלית (ציון עובר 51)

סטודנט לא יוכל להתחיל שנה ג׳, גם לא על תנאי, בלי להשלים את כל קורסי החובה של שנה א׳.

סטודנט לא יוכל ללמוד קורסים מדרג שלוש עד שלא יסיים חובות השפה האנגלית.

ציון עובר בקורס בחירה בחוג הוא 51. סטודנט שלא עמד בדרישות קורס בחירה, יחויב לבחור מקצוע בחירה אחר תחתיו. סטודנט המבקש פטור מקורסי סטטיסטיקה על סמך לימודיו בחוגים:

סטטיסטיקה,  פסיכולוגיה, הוראה וחינוך, חייב להשלים את הנקודות בקורסי בחירה בחוג, אך אינו רשאי ללמוד את אותו הקורס בשני החוגים.

סטודנט שנכשל באחד מקורסי הסטטיסטיקה יהיה חייב לחזור על הקורס בחוג ולא יוכל ללמוד את הקורס בחוג אחר.

ציון עובר בסמינר מחקרי בחוג הוא 60.

 

דרישות קדם:

 • קורס ״מבוא לסוציולוגיה״ מהווה תנאי קדם לקורס ״תיאוריות סוציולוגיות״ ולקורסי בחירה בסוציולוגיה.
 • קורס "סטטיסטיקה לסוציולוגים ב'" ו"תיאוריות סוציולוגיות" מהווים תנאי קדם לסמינרים בחוג.

 

הגשת עבודות סמינריוניות: תלמידים אשר למדו סמינריון בסמסטר א׳, יגישו את העבודה הסמינריונית עד סוף סמסטר ב׳ אלו שלמדו בסמסטר ב׳ יגישו את העבודה עד סוף הקיץ, דהיינו עד תחילת שנת הלימודים ואלו שלמדו בסמסטר קיץ יגישו את העבודה עד תום סמסטר א' של השנה העוקבת. במידה והמרצה ביקש להגיש עבודה סמינריונית קודם לכן, חייב התלמיד בהגשה לפי דרישת המרצה. תלמיד שלא עמד בתנאים אלה, יידרש  ללמוד סמינר אחר, במקום סמינר שלמד.

 

מידע לסטודנטים בחוג לסטטיסטיקה - סטודנטים אשר החוג השני שלהם הוא סטטיסטיקה, יהיו פטורים מקורס ״סטטיסטיקה לסוציולוגים א׳ וב׳״ בחוגינו. במקום הקורסים הנ״ל יהיה על סטודנט ללמוד קורסי בחירה נוספים להשלמת נקודות (מדרג 2). סטודנט אינו רשאי ללמוד את אותו הקורס בשני החוגים.

 

מידע לסטודנטים בחוג לפסיכולוגיה - סטודנטים אשר החוג השני שלהם הוא פסיכולוגיה, יהיו פטורים מקורס: ״סטטיסטיקה לסוציולוגים א׳״ בשנה ב׳. במקום הקורס הנ״ל יהיה על סטודנט ללמוד קורס בחירה נוסף להשלמת נקודות בחוג (מדרג 2).

 

מידע לסטודנטים בחוג לחינוך - סטודנט הלומד בחוגים סוציולוגיה וחינוך יכול לפי בחירתו ללמוד את הקורס  סטטיסטיקה לסוציולוגים א׳ באחד משני החוגים. בחוג השני הוא ישלים נקודות מתוך קורסי הבחירה. (סטטיסטיקה לסוציולוגים א׳ זהה בתכניו לקורסים של סטטיסטיקה הסקתית ותיאורית יחדיו).

 

מידע לסטודנטים בחוג לשירותי אנוש - סטודנטים אשר החוג השני שלהם הוא שירותי אנוש, יהיו פטורים מקורס: ״סטטיסטיקה לסוציולוגים א׳״. במקום הקורס הנ״ל יהיה על סטודנט ללמוד קורס בחירה נוסף להשלמת נקודות בחוג (מדרג 2).

 

תעודת הוראה בסוציולוגיה - תלמידי החוג לסוציולוגיה יכולים ללמוד לתעודת הוראה בסוציולוגיה. פרטים ניתן לקרוא בדפי מידע בשנתון של החוג ללמידה, הוראה והדרכה.

 

תוכנית לימודי ערב: החוג לסוציולוגיה מקיים תוכנית לימודי ערב. הלימודים במסלול זה נמשכים שלוש שנים ומתקיימים לאורך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ). מטרת הלימודים במסלול זה היא לאפשר לאנשים עובדים במשרות מלאות ללמוד במשך שעות הערב. הלימודים מתקיימים במתכונת זהה לתוכנית לימודי היום.

 

אשכולות לימוד לתואר ראשון: אוניברסיטת חיפה דוגלת בכך שהסטודנטים/ות ייחשפו למגוון רחב של תחומי עולמות תוכן המשיקים לעולם העבודה ומעניקים העשרה,  מעבר לחוגי הלימוד הדיסציפלינאריים בהם הם לומדים (הן במתכונת דו-חוגית והן במתכונת חד-חוגית). החל משנת הלימודים תש"פ חובה על סטודנט/ית במסגרת הלימודים לתואר ראשון, בתוכניות הלימודים הרלוונטיות, להשלים לימודים באשכולות העשרה המוצעים – דרך הרוח, חדשנות ויזמות ו/או מדעי הנתונים והסייבר.

ניתן לשלב לימודים בין מספר אשכולות עד הגעה לסה"כ 6 נקודות.

על הסטודנט/ית לבדוק בתכנית הלימודים מה הם האשכולות הפתוחים בפניו ומה היקף נקודות הלימוד שעליו ללמוד ע"פ מה שנקבע לכל חוג ותוכנית. במקרה זה, השלמת הלימודים באחד מאשכולות ההעשרה מהווה תנאי לקבלת התואר. ציוני קורסי האשכולות משוקללים בציון הסופי של התואר. את אשכולות ההעשרה ניתן ללמוד בכל שלב במהלך התואר הראשון.

הרישום יתבצע תחת תוכניות הלימודים של התלמיד. רשימת הקורסים תופיע תחת אתר האינטרנט שכתובתו: http://woh.haifa.ac.il

תלמיד חד–חוגי חייב ללמוד קורסים בהיקף של 6 נקודות זכות מתוך רשימת קורסים של אחד משלושת אשכולות הלימוד. 6 נקודות אלו יגרעו מסך 40 הנקודות הכלליות (מחוץ לחוג) בהם מחויב התלמיד במסלול זה.

תלמיד דו–חוגי ילמד את הקורסים של אשכולות הלימוד באחד מחוגי הלימוד שלו, לפי בחירתו.

הקורסים הנלמדים במסגרת לימודי אשכולות לימוד ישוקללו בציון הסופי של החוג בו יירשמו.

תלמיד יוכל לבחור ללמוד את הקורסים הנ״ל במהלך שלוש שנות לימודיו לבוגר האוניברסיטה.

הקורס יילמד במסגרת סך הנקודות לתואר ובמסגרת שכר הלימוד הרגיל.

קבלת תואר ״בוגר״ תותנה במילוי חובת לימודי  אשכולות הלימוד.

חובת התלמיד לבדוק שסך נקודות הזכות לסיום התואר בשני החוגים יעמוד על 120 נקודות זכות.

 

מתווה לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה:

החל משנת הלימודים תשפ"ב בהתאם להנחיות מועצה להשכלה גבוהה.

חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר.

עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3. על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב הסטודנט בבחינת סיווג באנגלית (פסיכומטרי/אמיר/ אמירם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.

ישנן ארבע רמות סיווג באנגלית ועל כל סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה כאמור:

סטודנטים ברמת סיווג טרום בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים א' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים ב' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים ב', קורס תוכן אחד באנגלית.

סטודנטים ברמת סיווג פטור: ילמדו שני קורסי תוכן באנגלית.

פירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה המופיע בשנתון.

מרכזת לימודי תואר ראשון - ברנדית ח'ורי
טלפון: 04-8249645 | אימייל: bkhoury@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר ראשון - שירלי דגן-מרגלית
טלפון: 04-8249643 | אימייל: sdagan@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורט - שלומית כהן-גולן
טלפון: 04-8240995 | אימייל: scohen@univ.haifa.ac.il

עוזרת מנהלית לראש החוג - זהבית בן-דוד
טלפון: 04-8249506 | אימייל: zperetz@univ.haifa.ac.il

חדר 7006 החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

Facebook